Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
หน้าที่และอำนาจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
งานบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติ
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาบุคลากร
คู่มือประชาชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ
งานการเงินและการบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานสถานะการเงิน
รายงานงบการเงิน
งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชุนในเขตอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีระยะทางห่างจากอำเภอหล่มสัก ประมาณ 10 กิโลเมตร และมีระยะห่างจากจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ 40 กิโลเมตร 
   

อาณาเขต
     ทิศเหนือ
     ทิศใต้
     ทิศตะวันออก
     ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลน้ำก้อ และ หนองไขว่ อำเภอหล่มสัก
ตำบลลานบ่า และ ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก
ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก
ตำบลแค้มป์สน อำเภอเขาค้อ

เนื้อที่
     ตำบลน้ำชุนมีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 77.1 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 48,187.5 ไร่
  
ภูมิประเทศ
     แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ ที่ราบ ที่ทราบเชิงเขา และภูเขา ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา ในช่วงฤดูฝนจะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลัน
 
จำนวนหมู่บ้าน
     จำนวนหมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุนมีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน
     1 บ้านน้ำชุน
     2 บ้านน้ำชุน
     3 บ้านน้ำชุน
     4 บ้านกกโอ
     5 บ้านน้ำอ้อม
     6 บ้านดงขวาง
     7 บ้านห้วยลาน
     8 บ้านห้วยลาน
     9 บ้านห้วยลาน
10 บ้านโสกเดื่อ
11 บ้านดงขวาง
12 บ้านคลองเหมืองไทย
13 บ้านห้วยโปร่ง
14 บ้านหินโง่น
15 บ้านน้ำชุน
16 บ้านน้ำอ้อม
17 บ้านห้วยลาน


องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน
หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชุนใน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  67110
โทรศัพท์ : 0-5679-4255-6  โทรสาร : 0-5679-4255  อีเมล์ : 
namchunsao@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/saonamchun/

www.namchun.go.th